مرکز تحقیقات اختلالات خواب در 1385، با هدف گسترش دانش بشری در زمینه های مختلف علوم بنیادین و اختلالات مرتبط با خواب تشکیل گردید. این مرکز در تاریخ 15 آذر ماه 1393، مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.