اساسنامه مرکز

ماده 1 – تعریف :

مرکز تحقیقات اختلالات خواب، با هدف گسترش دانش بشری در زمینه های مختلف علوم بنیادین و اختلالات مرتبط با خواب و با اهداف ذیل تشکیل می گردد.

ماده 2 – اهداف :

الف ) توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه های مختلف علوم پایه و بیماریهای خواب

ب ) انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بالینی هدفمند به منظور تولید علم و کمک به افزایش ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران

ج ) جهت دهی و همکاری با کلیه دانشجویان علاقمند دانشگاه به منظور ارتقاء سطح پژوهشها و پایان نامه های دانشجویی

د ) ایجاد زمینه برای همکاری بین اعضای هیات علمی کلیه گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج از کشور

ماده 3 – تشکیلات مرکز :

الف ) رئیس مرکز

ب ) هیات رئیسه ( شامل رئیس، هیئت موسس و معاونین مرکز )

ج ) شورای پژوهشی

د ) کمیته دانشجویی

ه ) اعضای مرکز

ماده 4- رئیس مرکز :

الف ) تعریف : رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز می باشد که با پیشنهاد هیات رئیسه و با ابلاغ رسمی ریاست محترم دانشگاه یا معاونت محترم آموزشی و پژوهشی بمدت سه سال تعیین می گردد. انتخاب مجدد رئیس مرکز با رای اعضای هیات رئیسه و اعضای شورای پژوهشی جهت دوره های بعدی انجام خواهد شد .

ب ) وظایف رئیس مرکز :

1- نظارت بر تهیه پیش نویس دستورالعمل ها، چارت سازمانی مرکز و سیاستهای مالی

2- تعیین معاونین مرکز با هماهنگی شورای پژوهشی

3- تعیین مسئولان کمیته های تخصصی با هماهنگی معاون علمی مرکز

4- انجام هماهنگی بین مرکز با سایر مراکز مرتبط درداخل و خارج از کشور

ماده 5- اعضای شورای پژوهشی:

شامل رئیس مرکز، معاون علمی، مدیر اجرایی و پژوهشگران مرکز

ماده 6- وظایف شورای پژوهشی :

الف ) تعیین برنامه استراتژیک مرکز

ب ) بررسی و تصویب پروپوزالها و طرحهای تحقیقاتی با حضور مجری طرح

ج ) ارایه گزارش کار سالیانه فعالیتهای مرکز

د) تعیین شرح وظایف واحدهای مختلف و اصلاح چارت سازمانی مرکز

ه ) تدوین استراتژی های آموزشی از قبیل کارگاهها ، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی و پژوهشی و شرکت در کنگره های مرتبط

و ) تدوین نحوه همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج از کشور

ماده 7 – اعضای مرکز :

الف ) اعضای اصلی : رئیس، معاونین، اعضای شورای پژوهشی

ب ) اعضای وابسته : اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارشناسانی که در هر سال حداقل مجری یا همکار اصلی یک طرح تحقیقاتی مصوب مرکز باشند و درخواست عضویت در مرکز را داشته باشند .

" تبصره : کلیه اعضای اصلی ، هر ساله موظف به ارایه حداقل یک طرح تحقیقاتی مرتبط با موضوع مرکز ، بعنوان مجری بوده و کلیه مقالات و خلاصه مقالات طرحهای مذکور باید با نام مرکز ارایه یا چاپ شود . "

ج ) اعضای افتخاری :

اعضای هیات علمی دارای سوابق برجسته علمی – پژوهشی در زمینه علوم پایه و اختلالات بالینی مرتبط با خواب از سایر دانشگاهها و مراکز علمی مرتبط داخل و خارج از کشور

ماده 8 – کمیته دانشجویی :

متشکل از معاون علمی مرکز و دانشجویان پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دستیاران رشته های تخصصی دانشگاه که علاقمند به همکاری با مرکز باشند.

ماده 9 – منابع مالی :

الف ) اعتبارات تخصیصی از سوی دانشگاه

ب ) اعتبارات حاصل از انجام طرحهای تحقیقاتی در مرکز

ج ) کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 10 - برنامه استراتژیک :

رسالت ، اهداف نهایی و دیدگاه مرکز پس از پیشنهاد اعضا به تصویب شورای پژوهشی خواهد رسید.

ماده 11- این اساسنامه در پایان هر دوره سه سال توسط شورای پژوهشی مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.