آدرس مکاتباتی: 
 
کرمانشاه - بلوار دولت آباد - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات اختلالات خواب

083-38265255