معاون پژوهشی

رسانه جدید

 دکتر لیبا رضایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، گروه روانپزشکی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: leeba.rezaie@yahoo.com

  

CV 2018

 

معاون اجرایی

رسانه جدید

آقای بهنام خالدی

مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناس ارشد روان پرستاری

 

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، گروه روانپزشکی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: bkhaledipaveh@kums.ac.ir

  

CV 2018