از زمان تأسیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب، پروفسور حبیب ا... خزایی متخصص روانپزشکی، فلوشیپ پزشکی خواب و پلی سومنوگرافی، و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ریاست مرکز را بر عهده دارد.

 

Dr. Khazaie CV 2016