اعضای شورای پژوهشی مرکز :

   

   اعضای هیئت علمی تمام وقت :

دکتر حبیب ا... خزایی (ریاست مرکز) - دکتر علی پورمتعبد- دکتر داریوش افشاری

  

  اعضای هیئت علمی نیمه وقت :

دکتر علی رضا فرنام- دکتر لیبا رضایی- دکتر کیوان کاکابرایی

 

  سایر همکاران :

دکتر مسعود طهماسیان  - دکتر محمدرسول قدمی -  دکتر بهنام خالدی

دکتر هیوا محمدی - دکتر کاوه شاه ویسی - مهندس محمد رضایی

  


Dr. Tahmasian CV 2016


 

Dr. Rezaie CV 2016