1-     اپیدمیولوژی انواع اختلالات خواب در استان

2-     مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز در زمینه انواع اختلالات خواب

3-     انجام مطالعات مداخله ای در زمینه اختلالات خواب

4-     انجام مطالعات کوهورت در زمینه اختلالات خواب

5-     انجام مطالعات علوم پایه در زمینه اختلالات خواب

6-     بررسی ارتباط انواع اختلالات خواب و اختلالات روانپزشکی

7-     بررسی ارتباط انواع اختلالات خواب و سوء مصرف مواد

8-     بررسی ارتباط انواع اختلالات خواب و بیماری های زمینه ای دیگر