معرفی مرکز

مرکز تحقیقات اختلالات خواب در سال 1385، با هدف گسترش دانش بشری در زمینه های مختلف علوم بنیادین و اختلالات مرتبط با خواب تشکیل گردید. این مرکز در تاریخ 15 آذرماه 1393، مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. از زمان تأسیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب، پروفسور حبیب اله خزایی متخصص روانپزشکی، فلوشیپ پزشکی خواب و پلی سومنوگرافی و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ریاست مرکز را بر عهده دارد. بخش های مختلف تحقیقاتی مرکز عبارتند از: روانپزشکی و روانشناسی، علوم اعصاب، تصویربرداری پزشکی، فیزیولوژی خواب و مدلهای حیوانی و بیوشیمی. از سال 1397 بخش تصویربرداری fMRI و DTI با هدف بررسی تغییرات عملکردی و ساختاری مغز در زمینه اختلالات خواب شروع به کار کرد. این مرکز آمادگی انجام طرح های تحقیقاتی مشترک مربوط به حوزه خواب، با کلیه گروههای آموزشی دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی و انجام پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان رشته های مرتبط را دارد.