معاون اجرایی

رسانه جدید

آقای بهنام خالدی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناس ارشد روان پرستاری

 

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: bkhaledipaveh@kums.ac.ir

سامانه علم سنجی 

CV 2018