دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / فعالیت های بین المللی