دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / لینک های مفید / تقویم کارگاه های حوزه تحقیقات و فناوری