معاون پژوهشی

رسانه جدید

 دکتر لیبا رضایی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، گروه روانپزشکی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: leeba.rezaie@yahoo.com

CV 2018

سامانه علم سنجی