دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی مرکز / اولویت و گرایش های پژوهشی مرکز

اولویت و حیطه های پژوهشی مرکز شامل موارد زیر می باشد:

روانپزشکی

روانشناسی

علوم اعصاب

تصویربرداری پزشکی

فیزیولوژی خواب

مدل های حیوانی 

بیوشیمی