دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی مرکز / اساسنامه و برنامه راهبردی مرکز

اساسنامه و برنامه راهبردی مرکز

 

استراتژی های عملیاتی :

1. استراتژی های عملیاتی در مضمون "اختلالات خواب":

- ترویج دانش و مهارت نوآوری و خلاقیت در کارکنان و محققان، شامل پروژه های زیر:

الف- برگزاری دوره های پرورش خلاقیت و نوآوری

ب- برقراری نظام ترغیبی و تشویقی برای خلاقیت و نوآوری

- ایجاد روشهای جدید جهت تشخیص و درمان اختلالات خواب، شامل پروژه های زیر:

الف- طراحی و اجرای تحقیقات بنیادی در موضوع اختلالات خواب

ب- تشکیل تیم های تحقیقاتی بین رشته ای

2. استراتژی های عملیاتی در مضمون "تحقیقات مبتنی بر نیازهای جامعه":

- شناسایی نیازهای جامعه در موضوعات مرتبط با مرکز، شامل پروژه های زیر:

الف- طراحی و اجرای تحقیقات پیمایشی در موضوع های مرتبط

ب- برقراری ارتباط با انجمنهای علمی مربوطه

پ- برقراری ارتباط مناسب با مدیران اجرایی

ت- شناسایی مرکز از طریق کانالهای مختلف ارتباطی- ارتقاء سیستم مدیریت دانش، شامل پروژه های زیر:

الف- طراحی سیستم مدیریت دانش در مرکز تحقیقاتی

ب- راه اندازی اتاق فکر و مستندسازی ایده ها

پ- راه اندازی جلسات مباحثه آزاد از جمله ژورنال کلاب3. استراتژی های عملیاتی در مضمون "بالندگی و سرآمدی محققان مرکز":

- گسترش الزامات رشد منابع انسانی، شامل پروژه های زیر:

الف- ترویج چاپ مقالات علمی اعضای علمی مرکز در نشریات معتبر بین المللی

ب- طراحی و اجرای دوره های آموزشی ارتقای حرفه ای

پ- انتشار مجله علمی مرکز

ت- برگزاری کارگاه ها وسمینارهای علمی

ث- کمک به انتشار کتب توسط اعضا

- گسترش ارتباطات ملی و بین المللی، شامل پروژه های زیر:

الف- عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتیر ملی و بین المللی مرتبط

ب- طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

پ- مبادله استاد و دانشجو با مراکز معتبر ملی و بین المللی

ت- تامین امکانات برای اعضا جهت فرصتهای مطالعاتی پژوهشیبرنامه های اجرای استراتژی ها

· برنامه عملیاتی جهت توسعه و راه اندازی پژوهشهای کاربردی در زمینه اختلالات خواب

· برنامه عملیاتی جهت توسعه و راه اندازی روشهای مدرن تشخیص اختلالات خواب

· برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی تهیه بانک اطلاعاتی از محققان مرتبط به حوزه های بین رشته ای

· برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی عضویت در سازمانها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتبر ملی و بین المللی مرتبط

· برنامه عملیاتی برای استراتژی مبادله اسناد و دانشجو با مراکز معتبر ملی و بین المللی

· برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی ترویج چاپ مقالات علمی اعضای علمی مرکز در نشریات معتبر بین المللی

 

ماده 1 – تعریف :


مرکز تحقیقات اختلالات خواب، با هدف گسترش دانش بشری در زمینه های مختلف علوم بنیادین و اختلالات مرتبط با خواب و با اهداف ذیل تشکیل می گردد.

ماده 2 – اهداف :

الف ) توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه های مختلف علوم پایه و بیماریهای خواب

ب ) انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بالینی هدفمند به منظور تولید علم و کمک به افزایش ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران

ج ) جهت دهی و همکاری با کلیه دانشجویان علاقمند دانشگاه به منظور ارتقاء سطح پژوهشها و پایان نامه های دانشجویی

د ) ایجاد زمینه برای همکاری بین اعضای هیات علمی کلیه گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج از کشور

ماده 3 – تشکیلات مرکز :

الف ) رئیس مرکز

ب ) هیات رئیسه ( شامل رئیس، هیئت موسس و معاونین مرکز )

ج ) شورای پژوهشی

د ) کمیته دانشجویی

ه ) اعضای مرکز

ماده 4- رئیس مرکز :

الف ) تعریف : رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز می باشد که با پیشنهاد هیات رئیسه و با ابلاغ رسمی ریاست محترم دانشگاه یا معاونت محترم آموزشی و پژوهشی بمدت سه سال تعیین می گردد. انتخاب مجدد رئیس مرکز با رای اعضای هیات رئیسه و اعضای شورای پژوهشی جهت دوره های بعدی انجام خواهد شد .

ب ) وظایف رئیس مرکز :

1- نظارت بر تهیه پیش نویس دستورالعمل ها، چارت سازمانی مرکز و سیاستهای مالی

2- تعیین معاونین مرکز با هماهنگی شورای پژوهشی

3- تعیین مسئولان کمیته های تخصصی با هماهنگی معاون علمی مرکز

4- انجام هماهنگی بین مرکز با سایر مراکز مرتبط درداخل و خارج از کشور

ماده 5- اعضای شورای پژوهشی:

شامل رئیس مرکز، معاون علمی، مدیر اجرایی و پژوهشگران مرکز

ماده 6- وظایف شورای پژوهشی :

الف ) تعیین برنامه استراتژیک مرکز

ب ) بررسی و تصویب پروپوزالها و طرحهای تحقیقاتی با حضور مجری طرح

ج ) ارایه گزارش کار سالیانه فعالیتهای مرکز

د) تعیین شرح وظایف واحدهای مختلف و اصلاح چارت سازمانی مرکز

ه ) تدوین استراتژی های آموزشی از قبیل کارگاهها ، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی و پژوهشی و شرکت در کنگره های مرتبط

و ) تدوین نحوه همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج از کشور

ماده 7 – اعضای مرکز :

الف ) اعضای اصلی : رئیس، معاونین، اعضای شورای پژوهشی

ب ) اعضای وابسته : اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارشناسانی که در هر سال حداقل مجری یا همکار اصلی یک طرح تحقیقاتی مصوب مرکز باشند و درخواست عضویت در مرکز را داشته باشند .

" تبصره : کلیه اعضای اصلی ، هر ساله موظف به ارایه حداقل یک طرح تحقیقاتی مرتبط با موضوع مرکز ، بعنوان مجری بوده و کلیه مقالات و خلاصه مقالات طرحهای مذکور باید با نام مرکز ارایه یا چاپ شود . "

ج ) اعضای افتخاری :

اعضای هیات علمی دارای سوابق برجسته علمی – پژوهشی در زمینه علوم پایه و اختلالات بالینی مرتبط با خواب از سایر دانشگاهها و مراکز علمی مرتبط داخل و خارج از کشور

ماده 8 – کمیته دانشجویی :

متشکل از معاون علمی مرکز و دانشجویان پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دستیاران رشته های تخصصی دانشگاه که علاقمند به همکاری با مرکز باشند.

ماده 9 – منابع مالی :

الف ) اعتبارات تخصیصی از سوی دانشگاه

ب ) اعتبارات حاصل از انجام طرحهای تحقیقاتی در مرکز

ج ) کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 10 - برنامه استراتژیک :

رسالت ، اهداف نهایی و دیدگاه مرکز پس از پیشنهاد اعضا به تصویب شورای پژوهشی خواهد رسید.

ماده 11- این اساسنامه در پایان هر دوره سه سال توسط شورای پژوهشی مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.