رئیس مرکز

رسانه جدید

 پروفسور حبیب اله خزایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

روانپزشک و دارای فلوشیپ خواب از آلمان

 

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، گروه روانپزشکی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: hakhazaie@gmail.com

سامانه علم سنجی

CV 2018

   

 

Certificate_Khazaie2  

Certificate_Khazaie1