ارزیابی کیفیت خواب

اطلاعات عمومی


آزمون کیفیت خواب
سؤالهای زیر، درباره عادتهای خواب شما در طول یک ماه گذشته است، که بیشتر شبها را در طی یک ماه گذشته شامل می شود. لطفاً به تمام سؤالات به دقت پاسخ دهید:
در طول ماه گذشته:
5. در طول ماه قبل چند بار به علل زیر مشکل خواب داشته اید؟