برنامه استراتژیک مرکز

برنامه استراتژیکمرکز تحقیقات اختلالات خواب

استراتژی های عملیاتی :

1. استراتژی های عملیاتی در مضمون "اختلالات خواب":

- ترویج دانش و مهارت نوآوری و خلاقیت در کارکنان و محققان، شامل پروژه های زیر:

الف- برگزاری دوره های پرورش خلاقیت و نوآوری

ب- برقراری نظام ترغیبی و تشویقی برای خلاقیت و نوآوری

- ایجاد روشهای جدید جهت تشخیص و درمان اختلالات خواب، شامل پروژه های زیر:

الف- طراحی و اجرای تحقیقات بنیادی در موضوع اختلالات خواب

ب- تشکیل تیم های تحقیقاتی بین رشته ای

2. استراتژی های عملیاتی در مضمون "تحقیقات مبتنی بر نیازهای جامعه":

- شناسایی نیازهای جامعه در موضوعات مرتبط با مرکز، شامل پروژه های زیر:

الف- طراحی و اجرای تحقیقات پیمایشی در موضوع های مرتبط

ب- برقراری ارتباط با انجمنهای علمی مربوطه

پ- برقراری ارتباط مناسب با مدیران اجرایی

ت- شناسایی مرکز از طریق کانالهای مختلف ارتباطی



- ارتقاء سیستم مدیریت دانش، شامل پروژه های زیر:

الف- طراحی سیستم مدیریت دانش در مرکز تحقیقاتی

ب- راه اندازی اتاق فکر و مستندسازی ایده ها

پ- راه اندازی جلسات مباحثه آزاد از جمله ژورنال کلاب



3. استراتژی های عملیاتی در مضمون "بالندگی و سرآمدی محققان مرکز":

- گسترش الزامات رشد منابع انسانی، شامل پروژه های زیر:

الف- ترویج چاپ مقالات علمی اعضای علمی مرکز در نشریات معتبر بین المللی

ب- طراحی و اجرای دوره های آموزشی ارتقای حرفه ای

پ- انتشار مجله علمی مرکز

ت- برگزاری کارگاه ها وسمینارهای علمی

ث- کمک به انتشار کتب توسط اعضا

- گسترش ارتباطات ملی و بین المللی، شامل پروژه های زیر:

الف- عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتیر ملی و بین المللی مرتبط

ب- طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

پ- مبادله استاد و دانشجو با مراکز معتبر ملی و بین المللی

ت- تامین امکانات برای اعضا جهت فرصتهای مطالعاتی پژوهشی



برنامه های اجرای استراتژی ها


· برنامه عملیاتی جهت توسعه و راه اندازی پژوهشهای کاربردی در زمینه اختلالات خواب

· برنامه عملیاتی جهت توسعه و راه اندازی پزوهشهای کاربردی در زمینه اختلالات خواب

· برنامه عملیاتی جهت توسعه و راه اندازی روشهای مدرن تشخیص اختلالات خواب

· برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی تهیه بانک اطلاعاتی از محققان مرتبط به حوزه های بین رشته ای

· برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی عضویت در سازمانها ،مراکز تحقیقات ،و انجمن های معتبر ملی و بین المللی مرتبط

· برنامه عملیاتی برای استراتزی مبادله اسناد و دانشجو با مراکز معتبر ملی و بین المللی

· برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی ترویج چاپ مقالات علمی اعضای علمی مرکز در نشریات معتبر بین المللی