اعضای شورای پژوهشی مرکز :

   

   اعضای هیئت علمی تمام وقت :

    دکتر حبیب ا... خزایی (ریاست مرکز) - دکتر علی پورمتعبد- دکتر داریوش افشاری

  

  اعضای هیئت علمی نیمه وقت :

    دکتر علی رضا فرنام- دکتر لیبا رضایی- دکتر کیوان کاکابرایی

 

  سایر همکاران :

   دکتر مسعود طهماسیان  - دکتر محمدرسول قدمی -  دکتر بهنام خالدی- دکتر هیوا محمدی

  


Dr. Tahmasian CV 2016


 

Dr. Rezaie CV 2016