دکتر لیبا رضایی

رسانه جدیددکتر لیبا رضایی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زمینه تحقیق: اختلالات خواب، تحلیل کیفی، کاردرمانی

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: leeba.rezaie@yahoo.com

CV 2018


 

دکتر بهنام خالدی

رسانه جدید


آقای بهنام
خالدی

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کارشناس ارشد روان پرستاری 

زمینه تحقیق: اختلالات خواب، روان پرستاری، روانشناسی

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: bkhaledipaveh@kums.ac.ir

CV 2018


 

دکتر مسعود طهماسیان

Masoud Tahmasian
دکتر مسعود طهماسیان

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

زمینه تحقیق: اختلالات خواب، نوروایمیجینگ،علوم اعصاب

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: m_tahmasian@sbu.ac.ir  ,  masoudtahmasian@gmail.com

CV 2018

 

 

دکتر معصومه رستم پور

Masomeh Rostampour

خانم دکتر معصومه رستم پور

دکترا فیزیک پزشکی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زمینه تحقیق: تصویربرداری پزشکی، نوروایمیجینگ،  اختلالات خواب

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: rostampour.ma@gmail

CV 2018

 

 

دکتر رضا فدایی

Masomeh Rostampour

دکتر رضا فدایی

دکترا بیوشیمی بالینی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زمینه تحقیق:   اختلالات خواب، بیماری های قلبی-عروقی و سندرم متابولیک

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: reza.fadaei19@gmail

CV 2018

 

 

دکتر خدیجه نوری

Khadijeh Noori
خانم دکتر نوری

پزشک عمومی

زمینه تحقیق: اختلالات خواب، نوروایمیجینگ

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: kh.noori89@gmail.com

CV 2018

  

 

دکتر علی زکی یی

Ali Zakiei
دکتر علی زکی یی

دکترای روانشناسی بالینی

زمینه تحقیق:  اختلالات خواب، روانشناسی بالینی، عملکردهای شناختی

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: zakieiali@gmail.com

CV 2018

 

 

محمد رضائی

Mohammad Rezaei
محمد رضائی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

زمینه تحقیق: پردازش سیگنال های پزشکی، پردازش تصاویر پزشکی، نوروایمیجینگ، اختلالات خواب

آدرس: مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان فارابی، بلوار دولت آباد، کرمانشاه 

کدپستی: 6719851151

تلفن: 38265255-083

ایمیل: mamadfb66@hotmail.com

CV 2018